"Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Cetinske krajine"

NATJEČAJ za prijam u radni odnos - Centar FENIX

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26, od 11. listopada 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Osnaživanje i socijalno uključivanje ranjivih skupina“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0483, korisnik Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Splitsko-dalmatinske županije (UHBL PTSP SDŽ), od 11. listopada 2022.godine, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena - faza III“, Centar za socijalno uključivanje ranjivih skupina FENIX (Centar FENIX), kao partner u projektu raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 1. Radno mjesto: Radnica za pružanje potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama
 2. Broj traženih radnica: 15 (petnaest)
 3. Vrsta zaposlenja: na određeno do 6 mjeseci, probni rok 1 mjesec
 4. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 5. Očekivani početak rada: 1. siječnja 2023.
 6. Radno iskustvo: nije uvjet
 7. Mjesto rada: područje gradova: Sinj, Trilj i Vrlika, općina: Dicmo, Hrvace i Otok
 8. Opis poslova:
  - pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
  - pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
  - pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
  - pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
  - pomoć u socijalnoj integraciji
  - posredovanje u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.)
  - pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
  - pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
  - drugi poslovi vezani uz skrb starijih i nemoćnih osoba u dogovoru s korisnikom i voditeljem projekta
 9. Predviđena plaća: minimalna plaća sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu
 10. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  - ženski spol
  - punoljetnost
  - prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a
  - najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 11. Prednost u zapošljavanju imaju:
  - žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice
  - ostale žene u nepovoljnom položaju o čemu svjedoče odgovarajućim dokumentom.

Ukoliko se kandidatkinja poziva na neko pravo ili prednost pri zapošljavanju, dužna je to pravo i dokazati prilaganjem odgovarajuće dokumentacije. U protivnom se prednost neće uvažiti.

Kandidatkinje su dužne u Obrascu 1 (Prijavnom obrascu) naznačiti kojoj teže zapošljivoj / ranjivoj skupini pripadaju, te priložiti određenu potvrdu/dokaz (ukoliko je primjenjivo).

 1. Dokumentacija i način prijave:
  - žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice
  - ostale žene u nepovoljnom položaju o čemu svjedoče odgovarajućim dokumentom.
  Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina definiranih Natječajem potrebno je dostaviti sljedeće (ako je primjenjivo):
 • Žene od 50 godina i više: osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice: rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 • Ostale žene u nepovoljnom položaju: potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

Navedeni obrasci (1., 2, 3) dostupni su na mrežnoj stranici UHBL PTSP SDŽ: https://www.perka-dp.com/, te na mrežnim stranicama partnera: Centar za socijalno uključivanje ranjivih skupina FENIX: https://www.centarfenix.hr/natjecaji.html,Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Cetinske krajine: https://lpz.cerura.hr/natjecaji/ i Centra za socijalnu skrb Sinj https://czss-sinj.hr/ a mogu se preuzeti i u uredu UHBL PTSP SDŽ, Brnaze 410, 1. kat, 21234 Brnaze radnim danom 9 – 12 sati.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Natječaj je otvoren od 1.12.2022. do 9.12.2022.g.

Prijava se dostavlja isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom: Za Natječaj u sklopu projekta “ Osnaživanje i socijalno uključivanje ranjivih skupina” na adresu:
Centar FENIX
Brnaze 410
21234 Brnaze

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati!

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete Natječaja, ne smatra se kandidatkinjom.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju traženu u Natječaju i poslana je do 9. 12. 2022. godine što je vidljivo na preporučenoj pošiljci.

Centar FENIX zadržava pravo usmenog i /ili pismenog testiranja o čemu će kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete, koje su se pravovremeno prijavile i čije su prijave potpune, biti pravovremeno obaviještene. U tom slučaju, ako pozvana kandidatkinja ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukla prijavu na Natječaj.

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima Natječaja pisanim putem najkasnije 10 dana od donošenje odluke o zapošljavanju.

Centar FENIX zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog objašnjenja.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti na slijedeće kontakte: telefon 021 824 504; putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobnim dolaskom u ured Centar FENIX, Brnaze 410, 21234 Brnaze, 1. kat.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici UHBL PTSP SDŽ te navedenih partnera.

U Brnazama, 24.11.2022.g.

Dopredsjednica:
Antonija Kunac